top of page

HMS, Kvalitet og Risiko

 

Ledelsen skal sikre at kvalitetspolitikk og kvalitetsmål er etablert og er i tråd med kontekst og den strategiske utviklingen til selskapet. Sørge for at de nødvendige ressurser er tilgjengelige, og kommunisere viktigheten av at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt, oppnår sine tiltenkte mål, støtte forbedringsforslag, og at en har en risikobasert tilnærming til prosessene i selskapet.

 

Selskapet jobber i henhold til ISO 9001:2015, og vil på sikt også vurdere å implementere  ISO14001:2015. Alle globene bli sertifisert i henhold til NS – 9415 (Norsk Standard 9415 for merdbasert utstyr for å hindre rømming av fisk). I tillegg vil Selskapet benytte «ISO 31000 Risikostyring – Retningslinjer» som et verktøy for å utvikle en strategi for risikostyring for å identifisere og begrense risikoer, og derved øke sannsynligheten for å nå mål og bedre beskyttelsen av anlegg og verdier.


Kvalitetspolitikk

 

 • Vi utfører våre tildelte oppdrag i henhold til kundens krav og betingelser.

 • Vi leverer det produktet våre kunder ønsker.

 • Vi skal arbeide i henhold til relevante standarder.

 • Vi skal som et minimum dekke krav i NS-EN ISO 9001:2015 og NS-9415:2009

 • Vi skal benytte «ISO 31000 Risikostyring – Retningslinjer».

 • Vi skal lære av våre feil.

 • Vi skal dokumentere vår kvalitet.

 
HMS politikk

 

 • Null skader er vårt overordnede mål.

 • Vi skal skape tillit hos våre kunder, trygghet og trivsel hos våre ansatte.

 • Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer.

 • HMS er det viktigste interne arbeidsområdet.

 • Ingen operasjon har prioritet over sikkerhet.

 • HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen.

 • Alle er ansvarlige for egen og andres sikkerhet.


Etiske retningslinjer

 

 • Internasjonalt anerkjente menneskerettigheter skal til enhver tid følges.

 • Forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, legning, rase/ nasjonalitet, alder, religion, funksjonsnedsettelse eller politisk overbevisning skal ikke forekomme.

 • Alle ansatte står fritt til å organisere seg i fagforeninger.

 • Vi skal til enhver tid følge arbeidslovgivning og andre relevante lover og forskrifter.

 • Vi skal utøve vår virksomhet på en slik måte at den har minst mulig miljømessige konsekvenser.

 • Vi skal forsikre oss om at det til enhver tid ikke benyttes barn i arbeidet, heller ikke hos våre underleverandører.

 • Vi skal til enhver tid sørge for at det ikke gis urettmessige ytelser til privatpersoner eller bedrifter for å oppnå fordelaktig behandling.
   

bottom of page