top of page

Forretningsidè

 

FishGLOBE AS har som forretningsidé å utvikle og selge egenutviklet flytende lukket oppdrettsteknologi som dekker fiskeoppdrettere sitt behov for å produsere postsmolt av god kvalitet, på en miljøvennlig- og kostnadseffektiv måte. Selskapet har rettighetene til en patentert ny type lukket flytende oppdrettsanlegg, kalt FishGLOBE. Selskapet skal drive med produktutvikling, montering og samensetting av glober, salg og service.

 

Denne løsningen er beregnet for oppdrett av laks i sjø og skal bygges og drives til kostnader som gjør dette mer lønnsomt for oppdretterne. Den er i tillegg helt lukket, ikke bare bunn og vegger, men også taket er tett. Dette gjør det enda mer rømningssikkert og mindre utsatt for kontakt med det omliggende miljø. Oppdriftstankene er plassert inne i globen, den har derfor en form som er robust mot vær og vind. At den er tett i toppen gir den en unik egenskap til å flytte fisk inn og ut, og kan derfor også brukes til behandling mot lakselus og AGD.

 

Stort marked

I en FishGLOBE enhet på ca 3500 m3 kan en fôre frem ca 250 000 fisk til ca ett kg (postsmolt). Dette er en løsning som næringen etterspør, og flere ulike konsepter er derfor under uttesting. Næringen har selv uttalt et behovet for lukkede løsninger på ca. 20 % av produksjonssyklusen i sjø. Dette for å redusere eksponeringen for lakselus, og ha et mer stabilt miljø for fisken. Med en vekst i næringen på 4 % pr år, vil produksjonen i Norge øke til 3 000 000 tonn i år 2030. Dersom 20 % av produksjonen er i lukkede anlegg i år 2030, tilsier det at ca 600 000 tonn skal være i lukkede enheter. Til sammenligning var produksjonen i år 2010 på 1 000 000 tonn. Det vil med andre ord si at i år 2030 skal det være laks i lukket oppdrett tilsvarende halve produksjonen år 2010. Markedet for slike løsninger er m.a.o. betydelig.

Brønnbåtnæringen er inne i en rask vekst, og det skyldes spesielt behovene for behandling av fisk. De nyeste og største brønnbåtenen ligger på rundt 300 millioner i investering. Til sammenligning ligger investeringene i en FishGLOBE V5 på under 10 % av dette. Og V5 har de fleste løsningene som brønnbåter tilbyr og ca samme kapasitet. Målet er at hver oppdretter skal ha sin egen behandlingsenhet for å kunne behandle raskt og effektivt, uavhengig av ventetid på brønnbåt. Ved å bli vant til å bruke FishGLOBE til behandling så senkes også terskelen for å ta i bruk FishGLOBE til oppdrett.

 

 

Lønnsomt med lukket oppdrett

Lukkede anlegg har rykte på seg for at produksjonskostnaden vil øke. Beregninger gjort på FishGLOBE, viser at dette er lønnsomt for oppdretteren. Anleggsinvesteringen ikke vil gi noe særlig høyere produksjonskostnad, strømkostnaden er også svært lave, de vil bare utgjøre 1 kr per kg. Men det er store innsparinger på lusebehandling med denne løsningen. I tillegg ved utsett av postsmolt (1 kg) så reduseres produksjonstiden i merdanlegget. Ved postsmolt kan en produsere nesten dobbelt så mye pr samme investering i merder. En kan da slakte ut fisk to ganger i løpet av to år, mot i dag en gang per to år.

 

Innovasjon er løsningen

FishGLOBE tar sikte på å være markedsledende innenfor flytende lukket oppdrettsteknologi. I tillegg til oppdrett har FishGLOBE muligheten til å behandle fisken på en miljøvennlig måte. Ved en slik ferskvannsbehandling reduseres også kostnadene til selve behandlingen, samtidig som fiksevelferden økes. FishGLOBE kan derfor være med på å løse to viktige behov næringen har. FishGLOBE konseptet er ikke først og fremst en konkurrent til tradisjonelt merdoppdrett, men en løsning for å gjøre denne bedre og mer lønnsom.

 

bottom of page