top of page

Bakgrunn

 

Redusert arealbehov til lakseoppdrett

Åpne tradisjonelle merder er regnet for å gi lavest investerings- og driftskostnader på optimale lokaliteter – med god kvalitet på fisken og liten/ingen negativ innvirkning på miljøet. Problemet er at det er en mangel på optimale lokaliteter. På gode lokaliteter med stor og god vannutskiftning blir det ofte litt røffe forhold med mye bølger, mens mange mer skjermede lokaliteter har for liten vannutskiftning, det er for grunt, eller for nær hytter etc. De beste lokalitetene har nå store anlegg, mens de dårligste lokalitetene står mer eller mindre ubrukte. Det er også lokaliteter i bruk i dag, som en ønsker å flytte fra, men en har enda ikke fått tilgang til ny optimal lokalitet.


Løsningen er å produsere laks frem til 1 kg i lukkede merder - postsmoltproduksjon. For at laks skal være i lukkede anlegg frem til 1 kg trengs det at 17 % av merd-kapasiteten er lukket. Dersom de 17 % i lukkede anlegg bruker lokaliteter som ikke er i bruk i dag (fraflyttede), vil faktisk arealbehovet for å produsere 3 000 000 tonn i 2030 kunne gjøres på samme areal i sjøen som i dag. Grunnen til det er at ved å oppdrette fisk i åpne merder fra 1 kg i stedet for 100 gram frem til slaktestørrelse, så greier en det på under ett år. Dvs at en selv med brakklegging greier å kjøre en generasjon per år på en lokalitet, mot i dag der en kjører en generasjon per to år på en lokalitet. En slik løsning betyr derfor svært mye for næringen.


Selv om en gjør de gode lokalitetene større og utvikler mer robuste merder, så vil tilgang til optimale lokaliteter være begrenset og bli vanskeligere og vanskeligere. Dersom en i en ny oppdrettsløsning kan produsere lønnsomt på disse fraflyttede lokalitetene, så har en i realiteten skaffet nok areal til å dekke en stor del av forventet fremtidig vekst.

 

Bedre lønnsomhet

I tillegg til redusert arealbehov får en doblet produksjonen per anleggsinvestering i eksisterende merder. Noe som betyr lavere produksjonskostnader også på laks som oppdrettes i åpne merdanlegg. Det viktigste argumentet for å produsere i lukkede anlegg frem til 1 kg er å redusere antall avlusninger. Reduserte avlusninger gir også sparte kostnader. Det er derfor mulig for en lukket løsning, med lave investeringskostnader og rimelig drift, å være den foretrukne løsningen på mange lokaliteter. FishGLOBE skal fylle denne rollen.

 

bottom of page